Rev. Petar Sailovic
Cemetery Manager

Phone: 847.736.2337

Email: frpetar@yahoo.com

Rev. Sindjel SERAFIM (Milojkovic)
Hieromonk

Phone: (847) 362 – 8406